Mediácia alebo ľudská stránka riešenia sporov

Akýkoľvek konflikt, ktorý mediátor v rámci svojej praxe rieši je špecifický. Náročnosť riešenia sporu paradoxne nezávisí na jeho (finančnej) hodnote. Mnohokrát spor o pár stoviek eur je náročnejší ako vysporiadanie BSM rozvedených majetných manželov. Na tieto situácie však mediátor musí pozerať nie z právneho hľadiska ale z toho ľudského. Len tak nájde pre sporiace sa strany riešenie ich situácie, ktoré bude prijateľné pre všetkých a zároveň tieto narušené vzťahy uzdraví.

Zmysel pre pochopenie ľudskej stránky sporu, empatia, nestrannosť, komunikačné zručnosti a schopnosť vyjednávať , sú hlavným predpokladom dobre odvedenej práce mediátora. Takto zručný mediátor dokáže do riešenia sporu vniesť nové svetlo, dynamiku a nové nápady. Okrem toho mediácia je oproti súdnym alebo rozhodcovským konaniam rýchlejšia, lacnejšia, efektívnejšia a zlepšuje vzájomné vzťahy.

Nikto sa nechce súdiť so svojim susedom, rodinným príslušníkom, klientom alebo dodávateľom, pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné. Vedieť sa dohodnúť je tým správnym signálom v rámci prostredia v ktorom človek pôsobí. Takéto konanie je zo sociologického hľadiska znakom múdrosti a sociálneho uvedomenia. Nie je to prejav slabosti. Tým by bol ústup alebo prehra. Tie sa ale dohody netýkajú.

Ľudský rozmer mediácie je aj v diskrétnosti jej konania. Mediácia je narozdiel od súdneho konania neverejná. Mediátor je viazaný mlčanlivosťou.  Mediácia trvá radovo dni alebo týždne v porovnaní so súdnym konaním, ktoré sa zvykne pretiahnuť na niekoľko rokov. Sporiace sa strany, ktoré sa rozhodli pre mediáciu,  tak právom očakávajú skoré stretnutia a rýchle riešenia.

Mediáciou možno riešiť potenciálne všetky spory bezohľadu na ich štádium.  Je mylné myslieť si, že spory, ktoré sú v štádiu konfrontácie a teda konflikt medzi stranami je najintenzívnejší, je vhodné riešiť súdom. U väčšiny takto vyhrotených sporov počase dochádza k vyčerpaniu intenzity a teda k upokojeniu. Je to fáza krízy konfliktu, pri ktorej je vyjednávanie veľmi úspešné.  Preto každý, kto sa ocitol v konflikte by sa prvotne mal snažiť dohodnúť. Stáva sa pravidlom, že spory, ktoré sú zverené mediátorovi sa vyriešia efektívne a dobré vzťahy ostanú zachované. Je to spôsobené odbornosťou mediátora, jeho ľudským prístupom, schopnosťami odstraňovať konflikty a nedorozumenia a predovšetkým jeho neutrálnym pohľadom na situáciu.