Spory na pracovisku a ich riešenie

Pracovný proces súčasnosti je charakterizovaný čoraz väčšou odkázanosťou zamestnanca na spoluprácu kolegov. Spolupráca je dôležitým predpokladom úspešne podaného výkonu v zamestnaní. Musíme si uvedomiť, že v práci človek tiež trávi ďaleko viac času ako je stanovený pracovný čas. Prácu si nosíme domov a často pracujeme aj v tzv. Home Office. Na ceste za dobre podaným výkonom, nám aj „vďaka“ týmto podmienkam, môžu vznikať nedorozumenia a spory. Väčšina týchto sporov sú tzv. interpersonálne konflikty, teda také, ktoré sú spôsobené negatívnymi emóciami jednotlivcov alebo skupín.  Mediácia sa pri riešení týchto typov sporov zameriava na riešenie príčin vzniknutej situácie. Po odstránení príčiny odznejú aj dôsledky sporu. Spor riešený prostredníctvom mediátora obnovuje vzájomný rešpekt prostredníctvom lepšej komunikácie, ktorú mediátor nastaví, a rovnako môže uzdraviť narušené pracovné vzťahy.

Pri mediácií pracovných sporov si treba položiť otázku, čo je príčinou vzniknutého sporu u mediovaných osôb ohrozené. Môže to byť sebaúcta zamestnanca, existenčné otázky, dobré meno zamestnávateľa, stabilita a perspektíva organizácie atď. Okrem toho je mediácia vhodná aj pri interpersonálnych konfliktoch medzi zamestnancami, pri sťažnostiach so mzdami, zmenami na pracovisku, pracovnými podmienkami, súperením medzi zamestnancami atď.

Riešenie sporu prostredníctvom mediátora prináša rýchle, nápadité a efektívne riešenia. Zamestnávateľ ušetrí množstvo času a financií. Čím skôr sa spor začne riešiť, tým sú šance na jeho úspešné vyriešenie väčšie. Rozdiely medzi účastníkmi mediácie nie sú zakorenené, situácia je ešte flexibilná a účastníci majú viac možností na riešenie. Takto vzniknuté riešenia sú prijateľné pre všetky strany a ich účinky pretrvávajú. Pracovníci sa po mediácií cítia bezpečne, pretože mediácia je dôverná a to, že svoj problém riešili prostredníctvom mediátora, ich neohrozuje. To potvrdzuje aj výskum realizovaný v roku 2013, kedy zlepšenie vzťahov medzi pracovníkmi nastalo až u 80% prípadov. Eliminácia stresu nastala u 64% mediovaných. Pracovníci, ktorí boli rozhodnutí odísť zo svojho pracoviska sa  v 63% prípadov rozhodli ostať.

Mediáciu môžu pracoviská využiť aj pri ukončovaní pracovného pomeru. Zamestnanec získa priestor na pomenovanie a vyriešenie svojich obáv v súvislosti s ukončením pracovného pomeru a zamestnávateľ sa nemusí ďalej obávať potenciálneho súdneho sporu.

Rovnako sa mediácia odporúča aj pri sťažnostiach na sexuálne obťažovanie.

Veľa pracovníkov si myslí, že pri mediácií budú konfrontovaní s druhou stranou a nedostanú možnosť vyjadriť svoj postoj k vzniknutej situácií, budú ponížení alebo budú musieť ustúpiť. Skutočnosť je však iná.

Mediácia pracovných sporov je dôverným a dobrovoľným procesom, v ktorom si sú sporiace sa strany rovnocenné a zohrávajú tak aktívnu úlohu pri tvorbe riešenia svojho sporu. Pri dosiahnutí dohody, majú účastníci pocit víťazstva a uzavretia ich sporu.  Pomery na pracovisku sa tak dostanú na želanú úroveň a spolupráca medzi kolegami môže ďalej efektívne fungovať.