Čo sa môžeme naučiť z manželstva o obchodnej komunikácií? Časť I.

Keby som mal nájsť dokonalý stav vyjednávania použiteľný pri obchodnej komunikácií, myslím si, že by som zvolil vyjednávací vzťah medzi manželmi. Vzhľadom ku všetkým spoločným rozhodnutiam, ku ktorým musia manželia denno-denne dospieť iba na základe spoločného vyjednávania, je manželský vzťah možno najúčinnejším prípadom vyjednávania na svete. (Samozrejme, takýto vzťah musí byť priateľským, zrelým a funkčným zväzkom. Zmätočné manželstvo na pokraji rozvodu je samozrejme tým najmenej efektívnym prípadom vyjednávania.) Či už vyjednávajú o maličkostiach, ako je napr. kto pôjde ráno prvý do sprchy, alebo o veľkých veciach, napr. kam pôjdu tento rok na dovolenku, manželské páry manévrujú a ustupujú a presadzujú sa elegantne, nenásilne a niekedy bez…

Je možné riešiť problém s úverom prostredníctvom mediácie?

Nedávno nám do poradne prišla otázka, či je možné riešiť problém s platením úveru finančnej inštitúcií, prostredníctvom mediátora.Vďaka zákonu 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je takýto postup možný a dokonca pre efektívnosť vyriešenia problému klienta žiaduci. Mnohokrát sa stáva, že klient v dôsledku neočakávaných udalostí (straty zamestnania, choroby, úrazu ai.) sa nedobrovoľne dostáva do začarovaného kruhu, kedy nie je schopný splácať úver, no chcel by sa dohodnúť s finančnou inštitúciou napr. na odklade splátok. Finančná inštitúcia ale nevyhovie, nakoľko žiadosť o odklad splátok je potrebné podať mesiac vopred. Vedel klient pred mesiacom, že…

Mediácia alebo ľudská stránka riešenia sporov

Akýkoľvek konflikt, ktorý mediátor v rámci svojej praxe rieši je špecifický. Náročnosť riešenia sporu paradoxne nezávisí na jeho (finančnej) hodnote. Mnohokrát spor o pár stoviek eur je náročnejší ako vysporiadanie BSM rozvedených majetných manželov. Na tieto situácie však mediátor musí pozerať nie z právneho hľadiska ale z toho ľudského. Len tak nájde pre sporiace sa strany riešenie ich situácie, ktoré bude prijateľné pre všetkých a zároveň tieto narušené vzťahy uzdraví. Zmysel pre pochopenie ľudskej stránky sporu, empatia, nestrannosť, komunikačné zručnosti a schopnosť vyjednávať , sú hlavným predpokladom dobre odvedenej práce mediátora. Takto zručný mediátor dokáže do riešenia sporu vniesť nové svetlo, dynamiku a nové nápady. Okrem…

Možnosti vrátenia súdneho poplatku pri mediačnej dohode a záväznosť mediačnej dohody

Transparentnosť riešenia sporov prostredníctvom mediátora tkvie nielen v nižších nákladoch klientov oproti zastupovaniu advokátom, ale tiež v možnosti vrátenia súdneho poplatku, čo bolo umožnené novelizáciou zákona o súdnych poplatkoch, ktorej cieľom bolo motivovať  účastníkov súdneho konania k uzavretiu súdneho zmieru. Civilný sporový poriadok nabáda súdy v §148, aby sa vždy pokúsili strany sporu viesť k zmieru. Ten je možný, pokiaľ strany sporu dospejú počas konania k mediačnej dohode. Zákon nevylučuje z možnosti uzavretia zmieru žiaden druh sporu. Ak sporiace sa strany dospejú k mediačnej dohode do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak sa k mediačnej dohode dospeje po začatí prvého pojednávania, vráti…

Prečo a kedy uvažovať o rodinnej mediácii

Rodina predstavuje skupinu ľudí, ktorí sú na sebe vzájomne závislí. Vzťahy tejto skupiny sú viacúrovňové, jednak generačne a tiež k širšiemu príbuzenstvu. Rovnako má rodina väzbu aj na vonkajšie prostredie, t.j. rodinné firmy, voľno-časové aktivity, pracovisko, školy atď. Z tohto dôvodu na ňu treba hľadieť komplexne. Rodinné vzťahy bývajú veľmi blízke, intímne a ich prežívanie býva emotívne a to ako pozitívne, tak aj negatívne. Preto nachádzanie riešení problémov v rodine vyžaduje viac času. Prax ukazuje, že v rámci jednej mediácie je potrebné 3-5 stretnutí, v niektorých prípadoch aj viac, kým sa vypracuje mediačná dohoda. Ľudia sú motivovaní svojimi potrebami a úlohou mediátora je tieto motivácie rozoznať a postaviť na nich…

Možnosti riešenia šikany na pracovisku

Pracovno-právne spory, rovnako ako rodinné, patria medzi tie najcitlivejšie. Obzvlášť, keď sa jedná o šikanu na pracovisku, diskrimináciu, náhradu škody, prípadne iné porušenia pracovno-právnych vzťahov. Zo skúseností viem, že ak sa zamestnancovi čosi takéto deje, radšej svoj problém zamlčí a dá výpoveď a nepokúša sa o iný spôsob riešenia vzniknutej situácie, pretože má nedostatok financií na súdne konanie, prípadne nemá dosť sily a podporu okolia.

Zoznámte sa s mediáciou

Mediácia je inštitútom v oblastí práva, ktorý využíva metódy a postupy sociálnej práce. Je možné ňou riešiť spory v netrestných veciach, ktoré vznikli z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodno-záväzkových vzťahov. Úlohou mediátora je sprostredkovanie alternatívneho riešenia protiprávnych činov pri zachovaní práva, tak ako je definované platnými právnymi normami. V strede záujmu mediátora nie je len aktuálny konflikt, ale tiež potreba odhaľovať súvisiace problémy.