Je možné riešiť problém s úverom prostredníctvom mediácie?

Nedávno nám do poradne prišla otázka, či je možné riešiť problém s platením úveru finančnej inštitúcií, prostredníctvom mediátora.Vďaka zákonu 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je takýto postup možný a dokonca pre efektívnosť vyriešenia problému klienta žiaduci. Mnohokrát sa stáva, že klient v dôsledku neočakávaných udalostí (straty zamestnania, choroby, úrazu ai.) sa nedobrovoľne dostáva do začarovaného kruhu, kedy nie je schopný splácať úver, no chcel by sa dohodnúť s finančnou inštitúciou napr. na odklade splátok. Finančná inštitúcia ale nevyhovie, nakoľko žiadosť o odklad splátok je potrebné podať mesiac vopred. Vedel klient pred mesiacom, že…

Mediácia alebo ľudská stránka riešenia sporov

Akýkoľvek konflikt, ktorý mediátor v rámci svojej praxe rieši je špecifický. Náročnosť riešenia sporu paradoxne nezávisí na jeho (finančnej) hodnote. Mnohokrát spor o pár stoviek eur je náročnejší ako vysporiadanie BSM rozvedených majetných manželov. Na tieto situácie však mediátor musí pozerať nie z právneho hľadiska ale z toho ľudského. Len tak nájde pre sporiace sa strany riešenie ich situácie, ktoré bude prijateľné pre všetkých a zároveň tieto narušené vzťahy uzdraví. Zmysel pre pochopenie ľudskej stránky sporu, empatia, nestrannosť, komunikačné zručnosti a schopnosť vyjednávať , sú hlavným predpokladom dobre odvedenej práce mediátora. Takto zručný mediátor dokáže do riešenia sporu vniesť nové svetlo, dynamiku a nové nápady. Okrem…

Možnosti vrátenia súdneho poplatku pri mediačnej dohode a záväznosť mediačnej dohody

Transparentnosť riešenia sporov prostredníctvom mediátora tkvie nielen v nižších nákladoch klientov oproti zastupovaniu advokátom, ale tiež v možnosti vrátenia súdneho poplatku, čo bolo umožnené novelizáciou zákona o súdnych poplatkoch, ktorej cieľom bolo motivovať  účastníkov súdneho konania k uzavretiu súdneho zmieru. Civilný sporový poriadok nabáda súdy v §148, aby sa vždy pokúsili strany sporu viesť k zmieru. Ten je možný, pokiaľ strany sporu dospejú počas konania k mediačnej dohode. Zákon nevylučuje z možnosti uzavretia zmieru žiaden druh sporu. Ak sporiace sa strany dospejú k mediačnej dohode do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak sa k mediačnej dohode dospeje po začatí prvého pojednávania, vráti…

Prečo a kedy uvažovať o rodinnej mediácii

Rodina predstavuje skupinu ľudí, ktorí sú na sebe vzájomne závislí. Vzťahy tejto skupiny sú viacúrovňové, jednak generačne a tiež k širšiemu príbuzenstvu. Rovnako má rodina väzbu aj na vonkajšie prostredie, t.j. rodinné firmy, voľno-časové aktivity, pracovisko, školy atď. Z tohto dôvodu na ňu treba hľadieť komplexne. Rodinné vzťahy bývajú veľmi blízke, intímne a ich prežívanie býva emotívne a to ako pozitívne, tak aj negatívne. Preto nachádzanie riešení problémov v rodine vyžaduje viac času. Prax ukazuje, že v rámci jednej mediácie je potrebné 3-5 stretnutí, v niektorých prípadoch aj viac, kým sa vypracuje mediačná dohoda. Ľudia sú motivovaní svojimi potrebami a úlohou mediátora je tieto motivácie rozoznať a postaviť na nich…

Možnosti riešenia šikany na pracovisku

Pracovno-právne spory, rovnako ako rodinné, patria medzi tie najcitlivejšie. Obzvlášť, keď sa jedná o šikanu na pracovisku, diskrimináciu, náhradu škody, prípadne iné porušenia pracovno-právnych vzťahov. Zo skúseností viem, že ak sa zamestnancovi čosi takéto deje, radšej svoj problém zamlčí a dá výpoveď a nepokúša sa o iný spôsob riešenia vzniknutej situácie, pretože má nedostatok financií na súdne konanie, prípadne nemá dosť sily a podporu okolia.

Zoznámte sa s mediáciou

Mediácia je inštitútom v oblastí práva, ktorý využíva metódy a postupy sociálnej práce. Je možné ňou riešiť spory v netrestných veciach, ktoré vznikli z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodno-záväzkových vzťahov. Úlohou mediátora je sprostredkovanie alternatívneho riešenia protiprávnych činov pri zachovaní práva, tak ako je definované platnými právnymi normami. V strede záujmu mediátora nie je len aktuálny konflikt, ale tiež potreba odhaľovať súvisiace problémy.