Dohodnite si termín u mediátora a ušetrite až do 90% poplatkov

Občianske spory Obchodné spory Spory v štátnom sektore
rodinné, manželské, pracovné, súsedské… fyzické a právnické osoby štátna správa, územná samospráva…
NEMAJETKOVÉ NEMAJETKOVÉ NEMAJETKOVÉ
32 € /hod. fyzické osoby – 76 € /hod. 38 € /hod.
právnické osoby – 155 € /hod.
MAJETKOVÉ MAJETKOVÉ MAJETKOVÉ
Hodnota sporu do 1 660 € – 76 € /hod., nad 1 660 € – 115 € /hod. Hodnota sporu do 1 660 € – 76 € /hod., nad 1 660 € – 115 € /hod. 155 € /hod.

Ak sa chcete informovať o možnosti riešenia vášho sporu mediátorom, ponúkame Vám bezplatné posúdenie vášho prípadu.

 • Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby
 • Cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie
 • Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.
 • V prípade, že sa účastník rozhodne svoj spor riešiť mediáciou, je cena za začatie mediácie stanovená na sumu 85,- €. V tejto cene je zahrnuté prevzatie prípadu, preštudovanie prípadu, príprava podkladov a materiálov pre mediáciu  a výzva druhej strane sporu
 • V prípade, že účastník mediácie výzvu prijme, sa cena za mediáciu stanovuje podľa cenníka
 • Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou pre účely ďalšieho súdneho konania je zahrnutá v cene za začatie mediácie
 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania

Osobitné upozornenia

 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora a v tejto cene nie sú zahrnuté iné poplatky, ani iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne
 • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápisnici z mediačného konania.
 • Na cene sa vždy dá dohodnúť.
 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán
 • Mediácia je prípustná aj v prípade, ak vo veci už prebieha súdne konanie. V prípade úspešnej mediácie, ktorá vyústi do schválenia súdneho zmieru, sa už zaplatené súdne poplatky vracajú nasledovne: „Podľa §11 ods.7 zákona č. 71/1992 Zb. O súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení: „Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania, vráti sa im 90% zo zaplateného poplatku. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.”