UPOZORNENIE: Cena služieb mediátora sa pri prípadoch odporučených súdom počíta v polovičnej výške, t.j. len 50% uvedenej sumy

 

Konzultácia a poradenstvo                                             40 EUR/h

 

Preskúmanie zmlúv a pohľadávok                               60 EUR/prípad

 

Prevzatie prípadu na mediáciu                                      85 EUR

(prevzatie prípadu, konzultácie, príprava podkladov  a materiálov, výzva druhej strane sporu)

 

Mediačné konanie fyzická osoba (nepodnikateľ)     40 EUR/h

(+ majetkové spory do 3 000 EUR)

 

Mediačné konanie právnická a FO podnikateľ         80 EUR/h

(+ majetkové spory nad 3 000 EUR)

 

Poplatok za rezervovaný čas                                         40 EUR

(v prípade zrušenia dohodnutého termínu v čase kratšom ako 24 hodín)

 

Potvrdenie o odmietnutí mediácie                             v cene prevzatia prípadu

 

Dohoda o začatí mediácie                                              40 EUR

 

Mediačná dohoda                                                            40 EUR

 

  • Sme platcami DPH
  • Ceny sú uvádzané bez DPH
  • Účtuje sa každá začatá hodina
  • V prípade, že účastník mediácie výzvu prijme, sa cena za mediáciu a úkony spojené s výkonom mediácie stanovuje podľa cenníka, pričom náklady platia účastníci mediácie v polovičnej výške, prípadne podľa dohody s mediátorom
  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora a v tejto cene nie sú zahrnuté iné poplatky, ani iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne a ktoré účastníci mediačného konania odsúhlasili.