INTERNETOVÉHO PORTÁLU NESUDSA.SK

vyhotovené v zmysle ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platnom znení a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení

Článok I.

Úvodné ustanovenia

I.1. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok poskytovania poradenských služieb prostredníctvom nesudsa.sk (ďalej len ,,VOP“) je úprava najmä tých právnych vzťahov, ktoré vzniknú, resp. vznikli, medzi poskytovateľom poradenských služieb (ďalej len „poskytovateľ“) a klientom pri poskytovaní poradenských služieb prostredníctvom internetovej stránky www.nesudsa.sk (ďalej aj „nesudsa.sk“). Táto právna úprava sa aplikuje aj v prípade, že medzi poskytovateľom a klientom dôjde k poskytnutiu poradenských služieb prostredníctvom odkazu na internetovú stránku nesudsa.sk

I.2. Poskytovateľom sa na účely týchto VOP rozumie Slovenská správa pohľadávok, s.r.o., so sídlom Balkánska 27/58, 851 10 Bratislava, IČO: 51308835.

I.3. Klientom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba využívajúca právne služby poskytovateľa spôsobom uvedeným v čl. II. týchto VOP.

Článok II.

Používanie webstránky a formulára

II.1. Poskytovateľ zabezpečuje poskytovanie profesionálnych poradenských služieb cez internetovú stránku www.nesudsa.sk sám alebo prostredníctvom iných mediátorov, ktorí sú zapísaní v zozname mediátorov MS SR, a to za podmienok uvedených v týchto VOP a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácií v platnom znení (ďalej len „zákon č. 420/2004 Z.z.“).

II.2. Vyplnením formulára na webstránke nesudsa.sk klient súhlasí v plnom rozsahu s týmito VOP.

II.3. Na účely získania prístupu k poradenským službám poskytovaným prostredníctvom portálu nesudsa.sk je klient povinný vyplniť elektronický formulár a uviesť v ňom pravdivé informácie tak, aby služby, o ktoré žiada, mohli byť poskytnuté v čo najvyššej kvalite a v primeranom čase.

II.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že klientom poskytnuté osobné údaje bude chrániť v zmysle ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zároveň poskytovateľ vyhlasuje, že všetky informácie poskytnuté klientom budú použité iba na účely poskytovania poradenských služieb v dohodnutom časovom a vecnom rozsahu.

Článok III.

Poskytovanie poradenských služieb

III.1 Poskytovateľ sa týmto zaväzuje poskytovať klientovi poradenské služby za podmienok stanovených v týchto VOP a príslušných ust. zákona č. 420/20014 Z.z. ako aj podľa osobitných dojednaní, ktoré v konkrétnom prípade medzi sebou poskytovateľ a klient písomne dohodnú a ktoré nie sú súčasťou vyššie uvedených predpisov.

III.2. Poskytovateľ poskytuje profesionálne poradenské služby klientom v oblasti riešenia sporov, predchádzania sporov a poradenstva pre podnikateľské subjekty, a to za odplatu.

III.3. Klient je oboznámený s tým, že poskytovateľ môže riadne vykonať požadovaný úkon poradenskej služby, resp. poskytnúť komplexné poradenstvo, len vtedy, ak poskytne poskytovateľovi úplné a pravdivé informácie týkajúce sa riešeného jeho problému.

III.4. Klient je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní poradenských služieb, najmä doplniť chýbajúce informácie, doklady a potrebnú dokumentáciu, vzťahujúce sa k riešenému problému. V opačnom prípade poskytovateľ nezodpovedá za neúplnú alebo nepresnú radu a za škodu, ktorá klientovi vznikla a ktorá spočíva v neposkytnutí všetkých potrebných a klientovi dostupných informácií, dokladov a dokumentácie.

III.5. Klient je povinný klásť otázky s jasným a zrozumiteľným obsahom. Zároveň nesmie ísť o otázky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi. V opačnom prípade je poskytovateľ aj bez odôvodnenia oprávnený odmietnuť odpovedať na položenú otázku.

III.6. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie svojich služieb prostredníctvom nesudsa.sk v prípade, že by po predbežnom zhodnotení problému klienta zistil, že:

  1. a) poskytnutie poradenských služieb takouto formou nie je pre klienta vhodné. V takom prípade mu poskytovateľ odporučí osobnú konzultáciu, resp. navrhne iný spôsob riešenia.
  2. b) Ide o problém, ktorý je kompetentný riešiť iný subjekt ako mediátor.
  3. c) Pre pracovnú vyťaženosť nebude môcť poradenské služby poskytovať riadne a včas.

III.7. Informácie zverejnené na internetovom portáli nesudsa.sk majú prezentačný charakter a nie sú poskytovaním mediačných služieb v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. Poskytovateľ nezodpovedá za úplnosť, aktuálnosť a správnosť uvedených informácií a ani za škodu, ktorá klientovi vznikne v dôsledku použitia alebo v súvislosti s použitím informácií zverejnených na portáli nesudsa.sk.

III.8. Poskytovateľ ako aj všetky osoby, ktoré spolupracujú s poskytovateľom a podieľajú sa na poskytovaní poradenských služieb, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri poskytovaní svojich služieb alebo v súvislosti s ich poskytovaním.

III.9. Poskytovateľ zodpovedá za to, že poradenské služby poskytnuté prostredníctvom nesudsa.sk budú poskytnuté v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Poskytovateľ však nezodpovedá za výsledok použitia poskytnutých služieb samotným klientom.

III.10. Klient je oboznámený s tým, že vzhľadom na formu poskytovania poradenských služieb prostredníctvom internetovej siete, nie je v možnostiach poskytovateľa zabezpečiť bezchybnú a ničím nerušenú prevádzku internetového portálu nesudsa.sk. Z uvedeného dôvodu poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá klientovi vznikla výpadkami internetového pripojenia, dlhodobým alebo krátkodobým obmedzením prevádzky internetového portálu nesudsa.sk, spôsobenej napr. jej údržbou. Uvedené skutočnosti nemajú žiadny vplyv na povinnosť klienta zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu.

Článok IV.

Odmena poskytovateľa a spôsob platby

IV.1. Poskytovateľovi patrí za poskytované služby cez portál nesudsa.sk odmena.

IV.2. Výška odmeny, ako aj výška predpokladaných hotových výdavkov a príp. náhrady za stratu času za poskytnuté poradenské služby, bude klientovi oznámená najneskôr do 48 hod. od otvorenia formulára zo strany poskytovateľa, ktorý obsahuje klientovu otázku. V prípade, že formulár nie je vyplnený správne alebo otázka je nezrozumiteľná, poskytovateľ vyzve klienta na vykonanie príslušných opráv a doplnenie informácií. Až po odstránení vytknutých nedostatkov zo strany klienta plynie poskytovateľovi lehota 48 hod. na zaslanie elektronickej faktúry klientovi.

IV.3. Poskytovateľ zašle klientovi ako reakciu na vyplnený formulár elektronickú faktúru, v ktorej uvedie výšku odmeny a ďalších výdavkov spojených s poskytnutím požadovanej služby. Klient zaplatením faktúry súhlasí s výškou odmeny. Pokiaľ poskytovateľ nebude mať na svojom účte uhradenú dohodnutú odmenu, nie je povinný odpovedať na otázku zadanú klientom. Po uhradení faktúry je poskytovateľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní hod., pokiaľ nebolo dohodnuté inak, zaslať klientovi odpoveď na ním položenú otázku, prípadne kontaktovať klienta telefonicky, v závislosti od klientom zvoleného spôsobu konzultácie.

IV.4. Klient je povinný zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu, a to niektorým z nižšie uvedených spôsobov: a) bezhotovostným prevodom na číslo účtu oznámené poskytovateľom alebo

  1. b) hotovostným vkladom na účet poskytovateľa.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

V.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.nesudsa.sk

V.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP kedykoľvek počas ich platnosti, pričom je povinný vždy zverejniť a aplikovať aktuálne platné znenie VOP. V opačnom prípade nie je oprávnený sa domáhať ich dodržiavania voči klientovi.

V.3. Pokiaľ klient nesúhlasí s obsahom týchto VOP je oprávnený opustiť internetový portál www.nesudsa.sk a poskytované služby nevyužiť.

V.4. Texty, články, logá a iný obsah internetového portálu www.nesudsa.sk sú predmetom ochrany práv duševného vlastníctva (autorského práva, práva ochranných známok, právo doménových mien a pod.). Bez písomného súhlasu poskytovateľa nie je možné obsah týchto stránok rozširovať, s výnimkou hypertextových odkazov.

V.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť obsah a rozsah poskytovaných služieb, resp. ich častí, poskytovaných prostredníctvom portálu nesudsa.sk.