Možnosti riešenia šikany na pracovisku

Pracovno-právne spory, rovnako ako rodinné, patria medzi tie najcitlivejšie. Obzvlášť, keď sa jedná o šikanu na pracovisku, diskrimináciu, náhradu škody, prípadne iné porušenia pracovno-právnych vzťahov. Zo skúseností viem, že ak sa zamestnancovi čosi takéto deje, radšej svoj problém zamlčí a dá výpoveď a nepokúša sa o iný spôsob riešenia vzniknutej situácie, pretože má nedostatok financií na súdne konanie, prípadne nemá dosť sily a podporu okolia.

Mediácia ponúka dostupné riešenie pre každého, kto sa v takejto situácií ocitol. Základným predpokladom pre riešenie šikany na pracovisku a ostatných vyššie zmienených pracovno-právnych konfliktov, je uvedomenie si, že to nie je hanba rozprávať o svojom probléme a obrátiť sa na odborníka.
Konflikty sú prirodzenou súčasťou života a ich zvládanie nás posúva ďalej. Podstatné je mať snahu a vôľu ich riešiť. Neriešený konflikt človeka môže doviesť až do depresívnych stavov a bude tak vo veľkej miere ovplyvňovať celý ďalší život. To nikto z nás nechce. Preto treba mať na pamäti zásadu riešenia konfliktov – ROZPRÁVAJME SA.

Úloha mediátora v procese riešenia zmieňovanej šikany a ostatných pracovno-právnych sporov je poskytnúť svojim klientom rýchle, transparentné, dôverné a rovnocenné podmienky, ktoré uzdravia vzťahy sporiacich sa strán a umožnia im, aby v budúcnosti tento problém už nenastal.

Postup riešenia pracovno-právneho sporu je nasledujúci. Osoba, ktorá chce spor riešiť, kontaktuje mediátora so svojim problémom a dohodne si úvodné stretnutie. Toto je prvý krok k vyriešeniu problému na pracovisku. Mediátor kontaktuje druhú stranu sporu a po odsúhlasení a dohodnutí prvého spoločného stretnutia (prípadne oddeleného mediačného stretnutia), podpíšu zúčastnené strany Dohodu o začatí mediácie, kde je formulovaný problém, ktorý sa bude v mediačnej kancelárii riešiť. Dohoda o začatí mediácie sa vkladá do Notárskeho centrálneho registra listín, čím sa začína mediácia. Tento úkon má rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde.
Nasleduje jadro celého procesu, ktorým je mediačné sedenie, ktoré má svoje pravidlá a ktoré sú spísané v Dohode o začatí mediácie. Nedodržanie pravidiel môže mať za následok ukončenie mediácie zo strany mediátora.  Zúčastnené strany sa rozprávajú o svojom spore – každá má svoj čas neprerušovaného rozprávania a následne sa hľadajú riešenia. Počas prejavu každej zo strán je zakázané skákať do reči.

Môže sa stať, že vyriešenie sporu sa podarí už na prvom mediačnom sedení. Je to ojedinelé ale nie nemožné. Prax je ale väčšinou taká, že sa dohodne ďalšie sedenie alebo sedenia, v závislosti od náročnosti problému a možnostiach komunikácie sporiacich sa strán.
Úspešné mediačne konanie končí mediačnou dohodou, ktorá je výsledkom „rozprávania sa“ všetkých troch strán, teda sporiacich sa strán a mediátora, ktorý vedie diskusiu a dozerá na zákonný rámec diskusie. Takáto dohoda odráža rovnováhu medzi stranami a je ich spoločným víťazstvom. Spísaná dohoda je pre účastníkov mediácie záväzná a po splnení ďalších podmienok má dohoda silu exekučného titulu.
Úspešnosť uzavretia takejto dohody v spomínaných sporoch je 80%-ná.

Okrem vyriešenia sporu pomáha mediácia aj zamestnávateľom v znižovaní fluktuácie zamestnancov, stratu angažovanosti a motivácie pracovníkov, zlepšenia klímy pracovného prostredia, mena firmy a vytvára možnosti a priestor na pokojnú a sústredenú prácu.