Prečo a kedy uvažovať o rodinnej mediácii

Rodina predstavuje skupinu ľudí, ktorí sú na sebe vzájomne závislí. Vzťahy tejto skupiny sú viacúrovňové, jednak generačne a tiež k širšiemu príbuzenstvu. Rovnako má rodina väzbu aj na vonkajšie prostredie, t.j. rodinné firmy, voľno-časové aktivity, pracovisko, školy atď. Z tohto dôvodu na ňu treba hľadieť komplexne.

Rodinné vzťahy bývajú veľmi blízke, intímne a ich prežívanie býva emotívne a to ako pozitívne, tak aj negatívne. Preto nachádzanie riešení problémov v rodine vyžaduje viac času. Prax ukazuje, že v rámci jednej mediácie je potrebné 3-5 stretnutí, v niektorých prípadoch aj viac, kým sa vypracuje mediačná dohoda.

Ľudia sú motivovaní svojimi potrebami a úlohou mediátora je tieto motivácie rozoznať a postaviť na nich budúcu dohodu. Mediátor je sprievodcom celého procesu. Má prehľad o právnom rámci súvisiacom s rodinou, rozvodmi a dedením. Tiež má zvládnuté základy psychológie, pedagogiky, životného cyklu človeka a fázu rozchodu partnerov. Musí rozumieť formám a dôsledkom starostlivosti o deti, poznať postupy a náležitosti pre opatrovnícky a občiansky súd, mať kontakty a informácie o fungovaní sociálno-právnej ochrany detí a ostatných odborníkoch odkiaľ klienti prichádzajú a kam ich možno nasmerovať. Mediátor musí zachovávať neutralitu a nenadržiavať ani jednej zo zúčastnených strán.

Je potrebné si uvedomiť, že rodinná mediácia nie je len o ľuďoch prítomných na mediácii. Často sa stáva, že predmetom sporu je iný člen rodiny, kvôli ktorému účastníci na mediáciu prichádzajú. Učebnicovým príkladom sú rodičia, ktorí sa chcú dohodnúť na forme starostlivosti o dieťa. Tiež to môžu byť práve deti, ktoré majú záujem na vyriešení ich sporu o starostlivosť rodičov.

Rodič má veľký vplyv na správanie členov v rodine, obzvlášť na deti a starších členov rodiny. Pokiaľ rodičia nie sú jednotní v názore alebo reakcii, môže trvať veľmi dlho, kým sa dieťa prispôsobí novej situácii a adaptuje sa na ňu. Mediácia tento problém veľmi účinne rieši. Ak teda dôjde v rámci mediačného sedenia k vzájomnému pochopeniu medzi rodičmi a oni si uvedomujú zodpovednosť svojej rodičovskej úlohy, vedie to k rýchlejšej adaptácii na nový spôsob života dieťaťa po rozvode rodičov. Výsledkom je ďaleko pokojnejšia atmosféra medzi rozvedenými rodičmi a dieťaťom.

Rodinná mediácia sa nevenuje len zložitým situáciám v rodinách kde sú deti ale je tiež určená ako účinná forma pri riešení ďalších problémov, nakoľko každý člen rodiny má rozdielne potreby a možnosti. Príkladom situácie, kedy je vhodné obrátiť sa na mediátora sú oblasti už zmieňovaných rozvodov, kde je potrebné aby pár, ktorý sa ide rozvádzať alebo sa už rozviedol, si určil vysporiadanie spoločného majetku, finančnej podpory detí, kde a kto bude bývať a pod.

V rámci medzigeneračných vzťahov mediácia pomáha pri riešení otázok s viacgeneračným súžitím osôb, t.j. pravidlá užívania domácnosti, úlohy a kompetencie, spolužitie rodičov a dospievajúcich detí, spolužitie starých rodičov a vnúčat.

V majetkových záležitostiach ide predovšetkým o dedičstvá, spoluvlastníctva nehnuteľností, fungovaní rodinných firiem, správa majetku dieťaťa, pôžičky a záväzky v rámci rodiny.

Javom, ktorým sa mediátori veľakrát zaoberajú sú aj nedorozumenia v rámci rodinného súžitia a rastúce napätie, ktoré je mediáciou možné včas zastaviť. V týchto záležitostiach sa väčšinou riešia otázky okolo budúcnosti detí, čo a kde budú študovať, kto a ako sa bude starať o rodičov alebo starých rodičov alebo o chorého člena rodiny.

Na mediátorov sa často obracajú aj budúci manželia v otázkach dojednania pravidiel ich manželského života, kedy sa dohodnú napr. na počte detí, pravidlách ako tieto deti vychovávať, kde budú spoločne bývať, tiež na pravidlách hospodárenia atď.

Rodinná mediácia predstavuje šancu dohodnúť sa, vyžaduje však osobné zapojenie, čas a dobrú vôľu k hľadaniu nových riešení. Je založená na pochopení zodpovednosti jednotlivca za svoj život a riešenie problému, na rešpekte a dôvere v schopnosť ľudí rozhodnúť o svojich problémoch a nájsť pre ne optimálne riešenie, v neposlednom rade na uvedomení si, že ľudské konanie je motivované túžbou uspokojiť základné ľudské potreby ktoré zostávajú skryté. Mediátor ich dokáže odhaliť a následne nájsť riešenie, ktoré ich naplní.  Mediácia pomáha vo chvíľach, kedy účastníci sporu nie sú sami schopní nájsť pre seba uspokojivé riešenie a potrebujú alternatívnu a účinnú metódu riešenia ich konfliktu mimosúdnou cestou, čo sa im prostredníctvom mediácie darí.