Možnosti vrátenia súdneho poplatku pri mediačnej dohode a záväznosť mediačnej dohody

Transparentnosť riešenia sporov prostredníctvom mediátora tkvie nielen v nižších nákladoch klientov oproti zastupovaniu advokátom, ale tiež v možnosti vrátenia súdneho poplatku, čo bolo umožnené novelizáciou zákona o súdnych poplatkoch, ktorej cieľom bolo motivovať  účastníkov súdneho konania k uzavretiu súdneho zmieru. Civilný sporový poriadok nabáda súdy v §148, aby sa vždy pokúsili strany sporu viesť k zmieru. Ten je možný, pokiaľ strany sporu dospejú počas konania k mediačnej dohode. Zákon nevylučuje z možnosti uzavretia zmieru žiaden druh sporu. Ak sporiace sa strany dospejú k mediačnej dohode do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak sa k mediačnej dohode dospeje po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci konania vyriešili iba časť sporu prostredníctvom mediátora vráti sa im 30 % zo zaplatených poplatkov.

Zmier prostredníctvom mediačnej dohody a teda splniteľnosť nároku na vrátenie súdnych poplatkov, musí byť jasne formulovaný, môže svojim obsahom prekročiť rámec predmetu konania, no musí predovšetkým obsahovať informáciu ako sa vysporiadali nároky, ktoré boli predmetom konania. Takto spísaná mediačná dohoda medzi stranami sporu, ktorú súd schválil, má exekučný titul, na základe ktorého môže byť začatá exekúcia, ak povinná strana sporu nesplní dobrovoľne povinnosť, na ktorú sa v zmieri zaviazala.

Príkladom môže byť prípad, kedy sa žalobca domáhal žalobou na žalovanom zaplatenia sumy 2 000 eur titulom kúpnej ceny za dodaný tovar. Žalovaný prejavil záujem riešiť tento spor mediáciou, na ktorej sa so žalobcom dohodol na splátkovom kalendári. Dohoda znela, že žalovaný bude mesačne splácať svoj dlh po 200 eur s tým, že ak sa žalovaný omešká s čo i len jednou splátkou, stane sa splatným celý dlh. Túto mediačnú dohodu žiadali strany schváliť pred súdom. Súd dohodu schválil a keďže sa strany sporu nedohodli na nároku náhrad trov konania, súd ďalším výrokom rozhodol o tomto nároku a vrátení 90 % zaplateného súdneho poplatku žalobcovi za podanú žalobu. Keďže žalovaný následne zaplatil v lehote len prvú splátku, deň po splatnosti druhej splátky sa stal splatným celý dlh a žalobca podal proti žalovanému návrh na vykonanie exekúcie.