Zoznámte sa s mediáciou

Mediácia je inštitútom v oblastí práva, ktorý využíva metódy a postupy sociálnej práce. Je možné ňou riešiť spory v netrestných veciach, ktoré vznikli z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodno-záväzkových vzťahov. Úlohou mediátora je sprostredkovanie alternatívneho riešenia protiprávnych činov pri zachovaní práva, tak ako je definované platnými právnymi normami. V strede záujmu mediátora nie je len aktuálny konflikt, ale tiež potreba odhaľovať súvisiace problémy. Zároveň viesť strany sporu k riešeniu ich sporu a tiež predchádzať novým konfliktom.
Mediácia má široké uplatnenie v rámci mimosúdneho riešenia sporov, napr. v oblasti práce s rodinou, komunitami a pod.

S mediáciou ako procesom riešenia konfliktov za pomoci tretej, nezávislej osoby sa stretávame v rôznych častiach našej spoločnosti prakticky od počiatku dejín. Mediácia ako proces zvládania a predchádzania konfliktov sa začala využívať už v starovekej Číne. Išlo o spory  v rámci komunity alebo rodiny. V stredoveku si môžeme všimnúť, že sa spoločnosť zameriavala na riešenie protiprávnych činov páchateľa, prostredníctvom pomoci obetiam, napr. pokrytím nákladov spojených s pohrebom, odškodnením obetí atď.
Mediácia sa do Európy dostala z anglosaského právneho systému. Formálna podoba však pre samotný účel mediácie nie až taká dôležitá. Špecifický postup mediácie je založený na  princípoch nestrannosti, vyváženosti, neutrality a nezávislosti. Mediátor pristupuje ku všetkým stranám sporu nezaujato, bez predsudkov. Ak si mediátor uvedomí, že prípad nedokáže posudzovať nezaujato, mal by jeho riešenie prenechať inému mediátorovi. Všetky strany sporu sa spoločne a rovnomerne podieľajú na jeho riešení. Úloha mediátora spočíva v zabezpečení  rovnakého času na vyjadrenie pre všetky strany. Mediátor nehodnotí svojich klientov. Každý jeden má pre neho rovnako veľkú cenu. Rešpektuje jeho názory, postoje a návrhy. Nepresadzuje vlastný názor za každú cenu. Umožňuje účastníkom sporu, aby prišli k vlastným záverom a návrhom na riešenie ich sporu. Mediátor nie je finančne, vzťahovo, psychicky ani inak prepojený s hociktorou zo sporiacich sa strán.

Dodržiavanie týchto princípov pomáha zabezpečiť, aby bola mediácia všetkými zúčastnenými stranami vnímaná pozitívne.